پیامک هایی که زندگی عاشقانه زوج جوان را تا مرز فروپاشی پیش برد

با دیدن پیامک های عاشقانه که همه آن ها از یک شماره تلفن برای همسرم ارسال شده بود، دیگر چیزی نمی فهمیدم. آن قدر نسبت به «عیسی» بدبین شده بودم که هیچ توضیحی را نمی توانستم قبول کنم. مهم تر از این پیامک ها، این بود که وقتی از همان...

ادامه مطلب