پیام شیردال برای هیات ایرانی

هنگامی که سیاستمداران به یکدیگر هدیه می‌دهند، غالبا در لوای هدیه داده شده پیامی نمادین نیز رد و بدل می‌شود. در جریان حضور ریاست جمهوری ایران و هیات همراه، مقامات آمریکایی طی تشریفات ویژه‌ای جام شیردال باستانی ایران را به آنان...

ادامه مطلب