من، نامزدم و مار پیتون در جزیره کیش

جزمونا: من و نامزدم در کیش بودیم و همچنان داشتیم قدم می زدیم یعنی همه آدم های دیگر هم در خیابان...

ادامه مطلب