سوره حدید آیه ۲۶

و به راستی نوح و ابراهیم را فرستادیم و در زاد و رود آن دو پیامبری و کتاب آسمانی را قرار دادیم....

ادامه مطلب