سوره شعراء آیه ۱۰۵ و ۱۰۶

قوم نوح فرستادگان را تکذیب کردند، هنگامی که برادرشان نوح گفت آیا پروا نمی کنید؟ سوره شعراء، آبه...

ادامه مطلب