پیرزن و پیرمردهایی با چشم چپ

افشین: فرار می کردم. با ماشین دنبالم می کردن. درون خونه ای رفتم. پیرزن و پیرمردهایی رو دیدم که چشم هاشون چپ بود.توی اتاقی دختری زیبارو رو دیدم در لباسی مشکی با چشمهایی درشت و قهوه ای. خواستم ببوسمش از خواب پریدم. تفسیر: ناکامی...

ادامه مطلب