اینجا بهترین جای دنیاست؛ کنار همدیگر

برای تغییر رویه دادن در هر موردی لازم است اول ضرورت تغییر را احساس کنیم. تا زمانی که با تمام وجود...

ادامه مطلب