طاق بستان را تباهی ما خشک کرد

داستان خشک شدن چشمه های طاق بستان از زبان نگهبان آن شنیدنی است. نگهبان شیفت شب محوطه تاریخی...

ادامه مطلب