سوره نمل آیه ۸۷

و روزى که در صور دمیده شود، پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است به هراس افتد، مگر آن کس که خدا...

ادامه مطلب