استخاره برای بخت گم شده!

فریبا :   من برای استخاره مزاحمتان شدم. در حالیکه بارها در گذشته خواب دیده ام که در مسیر جاده...

ادامه مطلب