سوره حجر آیه ۵۲

هنگامى که [فرشتگان ] بر او وارد شدند و سلام گفتند، گفت ما از شما هراسانیم. سوره حجر آیه ۵۲ شروع یک...

ادامه مطلب