اسب ها پشت سر گاری

راضیه: زنی با چادر مشکی سوار درشکه  یا گاری دارای دو اسب بود. شب هنگام بود و پشت سرش اسب های زیبا...

ادامه مطلب