تعبیر خواب سگ

خواب زهرا : در خواب دیدم در خانه سروصدایی میاید رفتم به بالای پشت بام چهار سگ مشغول اذیت کردن دوتا...

ادامه مطلب