خورشید و ماه و گلدسته‌ مسجد

نازی: در حال رانندگی بودم. آسمان را نگاه کردم خورشید رو دیدم خیلی بزرگ و زیبا، نورش چشم رو نمی‌زد...

ادامه مطلب