مسلسلی در دستم بود

علی: در محله مان بودم. مسلسلی در دستم بود که با نگرانی می گفتم این در دست من چکار می کند. می...

ادامه مطلب