تعبیر خواب گم شدن کفش در بیمارستان

نسترن : شوهرم دیشب خواب دیده رفته بیمارستان عیادت یکی از آشناها. کنار تختش بوده بعد انگار یه چیزی...

ادامه مطلب