یادمان باشد زندگی کنیم…

هدف پیشروی به سوی کمال است. هدف، زندگی کردن است نه تمام مدت دغدغه “موفقیت” داشتن! اگر انسان بسیار...

ادامه مطلب