سوره صافات/ آزمون قفل بسته

آنگاه چون هر دو [بر این کار] گردن نهادند و او را بر  گونه اش به خاک افکند ندایش دادیم که اى...

ادامه مطلب