۱۲ النگوی طلا

مینا: خاله خدابیامرزم ۱۲ تا النگو طلا دستم کرد. (درضمن این خاله ام با مادر من دوقلو بودن). تفسیر:...

ادامه مطلب