سوره علق / قدرت پذیرش واقعیت

آیا دیدى اگر تکذیب کرد و پشت کرد / آیا ندانست که خدا مى بیند سوره علق آیات ۱۳ و ۱۴ نادیده گرفتن...

ادامه مطلب