سوره انعام / توقع معقول داشته باشیم

انتظارى ندارند جز اینکه فرشتگان به سویشان بیایند یا پروردگارت بیاید، یا بعضى از آیات پروردگارت...

ادامه مطلب