سوره عبس / همراهی باور و خواست

و در آن روز، چهره هایى است که بر آنها غبار نشسته، [و] آنها را تاریکى پوشانده است؛ آنان همان کافران...

ادامه مطلب