سوره اسراء / از ابزار درست استفاده کن

بنگر که چگونه برای تو مثل می زنند و گمراه شده اند و راهی (به جایی) نمی توانند برد. سوره اسراء آیه...

ادامه مطلب