پرده ای آویخته، به تماشا…

عصر شکست. مضحک ترین داستان بشری، نفرتی است که در جهان تکثیر شده است. عصر حماقتهای سترگ…...

ادامه مطلب